LEDnet - Mreža za ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini

O LEDnet-u

LEDnet ? Ko smo,  šta smo i čemu težimo?

Mreža za lokalni ekonomski razvoj u BiH - LEDnet je nastala 2011. godine, kao rezultat projekta koji je finansirala EU ?Inicijativa za kreiranje mreže za lokalni ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini?.

Mreža za ekonomski razvoj (LEDnet) u Bosni i Hercegovini je otvorena aktivistička struktura koju su pokrenule i osnovale neprofitne organizacije koje se bave lokalnim i regionalnim ekonomskim razvojem: PLOD Centar Bihać, UPIP Žepče, Udruženje LiNK Mostar, PREDA Prijedor, ECO LINE Mostar, RAŽ Žepče, NBR Gradačac, CRH Trebinje i BOSPER Tuzla. Mreža je osnovana u cilju obezbjeđenja uslova za stalni lokalni, regionalni i ukupni ekonomski razvoj BiH kroz aktivan doprinos civilnog društva i razvoju odgovornije i dobre uprave u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa opšte prihvaćenim demokratskim principima i vrijednostima.

Misija Mreže
Misija LEDnet mreže, koja okuplja predstavnike sva tri sektora (javni, privatni i NVO sektor), uključujući i pojedince za ekonomski razvoj u BIH, je da kroz visoko postavljene stanarde rada organizacija i njihovo unaprjeđenje doprinosi boljem ekonomskom razvoju BIH putem kontinuiranog razvoja dijaloga između javnog, privatnog i nevladinog sektora i rada na poboljšanju poslovnog okruženja kroz kreiranje i ažuriranje razvojnih politika i mjera, te izgradnju kapaciteta svih sektora društva u procesu pripreme i implementacije razvojnih projekata.
Vizija Mreže

Najsnažnija mreža domaćih organizacija, predstavnika javnog, privatnog i NVO sektora, te istaknutih pojedinaca za lokalni ekonomski razvoj (LER) u regiji, koja svojim radom i visokokvalificiranim ljudskim resursima značajno doprinosi efikasnijem ekonomskom razvoju BIH.

Vrijednosti

Zajedničke vrijednosti LEDnet mreže su: kvalitet rada, otvorenost, inovativnost, efikasnost, posvećenost, kreativnost, solidarnost i uzajamno pomaganje, timski rad i kontinuirano usavršavanje, etičnost, razvijeno partnerstvo i zajednički nastup, uzajamno priznanje i uvažavanje.

Principi djelovanja

 • Uvažavajući građanski aktivizam kao vrijednost, mreža djeluje kao neformalna mreža u smislu da se njen rad bazira na usvojenom Statutu, Strategiji i Programu rada.
 • Mreža će se zalagati za opće/javno dobro i u interesu svih građanki i građana, naroda i manjina u Bosni i Hercegovini.
 • Rad mreže je javan. 
 • U cilju ostvarenja osnovnih proklamovanih polazišta i dokumenata, kao i dodatnih uticaja.
 • Mreža sarađuje i sa drugim društvenim akterima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. 
 • Mreža ne polaže pravo na ekskluzivno predstavljanje interesa organizacija koje se bave lokalnim ekonomskim razvojem u Bosni i Hercegovini.

Organi Mreže

 • Skupština mreže
 • Predsjednik skupštine
 • Upravni odbor
 • Sekretarijat mreže 

LEDnet proizvodi ? Šta Vam nudimo?

Proizvodi mreže su zajedničke konkretne inicijative, platforme za rad i tehnička podrška za izgradnju kapaciteta članicama  

 • Konkretne inicijative poboljšanja poslovnog okruženja (51) su dokumenti koji definišu konkretne zahtjeve za unaprjeđenje poslovnog okruženja prema relevantnim institucijama (npr. promjena načina rada u ministarstvima);
 • Instrumenti čije principe rada je definisao LEDnet kreiranjem platformi (52) su dokumenti koji precizno definišu rad na poboljšanju poslovnog okruženja (npr.  poslovno inkubiranje i sl. ) i koje predstavljaju svojevrsne politike razvoja i smjernice za rad;  
 • Tehnička podrška za izgradnju kapaciteta članicama Mreže (53) uključuje niz konkretnih aktivnosti na koje mogu računati članice (npr.  pomoć članicama u svakodnevnom radu, podrška članicama da ispune posebne uslove za članstvo u mreži, itd.) .

Galerija